Xây dựng nông thôn mới và phê duyệt điều chỉnh về quy mô quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 tại Thị Xã Trảng Bàng

Ngày đăng: 06/10/2022

Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án nhà đất Trảng Bàng, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Trảng Bàng.
 
​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của Trảng Bàng đối với 08 dự án, cụ thể như sau: 04 công trình dự án đề nghị bổ sung; 04 công trình dự án đề nghị điều chỉnh.
 
Xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình hành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện trên địa bàn trảng bàng:
 
Xây dựng nông thôn mới và phê duyệt điều chỉnh về quy mô quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 tại Thị Xã Trảng Bàng
 
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại thị xã trảng bàng
 
Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2014/UBND-KTTC về việc xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện.
Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Công văn số 3372/BNN-VPĐP, cụ thể:
 
Đối với các xã, huyện mới được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập từ các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiến hành rà soát các tiêu chí đạt chuẩn, trình cấp có thẩm quyền thừa nhận đã đạt chuẩn nông thôn mới (năm thừa nhận đã đạt chuẩn nông thôn mới là năm của xã, huyện đã được công nhận gần nhất); đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện.
 
Đối với các xã, huyện mới được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập giữa xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Tiến hành rà soát, triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đảm bảo mức đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo đúng yêu cầu tại các Quyết định số: 1200/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
 
Khi xã, huyện mới được hình thành, đã đảm bảo đạt đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thì thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 
Việc triển khai thực hiện thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã, huyện mới trên phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Công văn số 03/BCĐTW-VPĐP ngày 12/12/2018 về việc rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020.
 
Ngoài ra, Đối với xã Phước Bình, Trảng Bàng được sáp nhập từ 02 xã: Bình Thạnh (đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018) và Phước Lưu tại Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH14. UBND thị xã Trảng Bàng chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan rà soát lập, thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn xã Phước Bình theo quy định, làm cơ sở để các Sở, ban, ngành liên quan, UBND thị xã Trảng Bàng tiến hành rà soát, thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Bình (dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021), phấn đấu đảm bảo mức đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới theo đúng yêu cầu Quyết định số 1200/QĐ-UBND.